Privacyverklaring

Dit is de verklaring van Mieke Steenveld, Coach/ Begeleider in ontwikkelinsgprocessen, gevestigd te Culemborg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 589117926 inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Mieke Steenveld respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website (www.jatta.nl). In dat kader zijn passende maatregelen genomen om je bezoek aan en het gebruik van de website Jatta te beveiligen en misbruik te voorkomen.

Bovendien kun je in deze verklaring lezen hoe met je persoonsgegevens wordt omgegaan en welke rechten jij hebt met betrekking tot deze gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Ik vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens ook echt privé blijven en ik hou me daarom aan de geldende wet- en regelgeving.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven waarmee een natuurlijke persoon (direct of indirect) kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld naam, telefoonnummer, identificatienummer, geboortedatum maar ook online identificatoren van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor bijvoorbeeld de fysieke, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Welke persoonsgegevens verwerk ik en waarom?

Ik verwerk je persoonsgegevens wanneer je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Je persoonsgegevens worden verwerkt voor het doel waarvoor ik deze heb verkregen.

De belangrijkste grondslagen voor het verwerken van je gegevens zijn: noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijkheid om de wettelijke verplichting na te komen (belastingaangifte), je toestemming.

Ik verwerk primair gegevens ten behoeve van de coaching/ begeleiding en daarnaast voor de bedrijfsvoering waaronder administratieve afwikkeling ter uitvoering van de gesloten overeenkomst.

Daarnaast kan ik je persoonsgegevens gebruiken om je (incidenteel) op de hoogte te houden van en te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten van mij die wellicht voor jou interessant zouden kunnen zijn. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor het toesturen van algemene nieuwsbrieven of algemene informatie noch worden je persoonsgegevens aan derden verstrekt, behalve als ik daartoe wordt verplicht door de wet of door een daartoe gerechtigde overheidsinstantie.

Tevens verstrek ik je gegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer je mij hiervoor je toestemming hebt gegeven.

In het kader van afspraken met derden, zoals je werkgever, worden alleen persoonsgegevens verstrekt als je mij hiervoor explictiete toestemming hebt gegeven, waarbij we tevoren hebben besproken welke informatie verstrekt mag worden en voor welk doel.

Beveiliging

Ik voer passende technische en organisatorische waarborgen door ter bescherming tegen de onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonlijke gegevens en tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van of toegang tot persoonlijke gegevens. Ik wijs je er echter op dat ik de beveiligingsrisico’s die samenhangen met de opslag en overdracht van persoonlijke gegevens niet volledig kan elimineren.

Samenwerking met derde partijen

Soms is het nodig om samen te werken met een andere organisatie om jou de diensten te leveren die je van mij verwacht. Ik maak soms gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van mijn klanten. Met die leveranciers maak ik altijd goede afspraken zodat jouw gegevens veilig zijn. Daarvoor sluit ik met hen verwerkersovereenkomsten.

Bewaren van gegevens

Ik zal je persoonlijke gegevens bewaren zo lang je klant bij me bent. Ik zal je persoonlijke gegevens ook bewaren en gebruiken als dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals bijvoorbeeld mijn financiële administratie op grond van mijn verplichtingen ten opzichte van de fiscus), om geschillen op te lossen of als de gegevens nodig zijn voor een juridische procedure over onze overeenkomst. Als ik je persoonlijke gegevens niet langer hoef te verwerken voor de in dit privacybeleid uiteengezette doelstellingen, verwijderen ik je persoonlijke gegevens uit mijn systemen.

Dit zijn jouw rechten

Alle gegevens die ik van jou verwerk, mag je inzien en aanpassen. Als je geen gerichte informatie van mij wilt ontvangen over mijn dienstverlening, dan kan je dit stopzetten. Je mag mij ook vragen om jouw gegevens uit mijn database te wissen. Let erop dat ik dat niet altijd mag doen in verband met wet- en regelgeving. Ik laat je natuurlijk altijd weten waarom ik in zo’n geval je gegevens niet kan wissen.

Ook kun je, als je mij toestemming hebt verleend voor het verstrekken van gegevens aan een ander, deze toestemming op ieder moment weer intrekken.

Als je van één van deze rechten gebruik wilt maken, dan kun je mij een e-mail of een brief sturen. Mijn contactgegevens vind je op de contactpagina.

Google Analytics cookies en Social media cookies

Ik maak geen gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van mijn website te kunnen meten en analyseren. Ik heb geen mediabuttons, van bijvoorbeeld LinkedIn en Facebook, op mijn website geplaatst.

Heb je een klacht?

Heb je een klacht over de wijze waarop ik met je persoonlijke gegevens omga? Dan hoor ik dat graag voor het geven van uitleg en/of maatregelen te nemen. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Autoriteit Persoonsgegevens).

Wijzigingen privacy- en cookie statement

Omdat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, verandert ook deze privacy- & cookie-verklaring regelmatig. Het verdient daarom aanbeveling om dit statement regelmatig te raadplegen.

Heb je vragen?

Heb je nog vragen of wil je meer informatie naar aanleiding van deze verklaring? Neem dan gerust contact met me op (zie hiervoor de contactpagina).

Hartelijke groet, Mieke Steenveld